PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Rozporządzenie liturgiczne Instytutu Rzymskokatolickiego J.E. x. bp Donald H. Sanborn
Ogólną zasadą liturgiczną Instytutu jest zachowanie tradycyjnej liturgii

rzymskiej. Instytut utrzymuje, że zmiany w liturgii rzymskiej dokonane

przez Komisję do spraw Reformy Liturgicznej, założoną przez papieża

Piusa XII w 1948 roku, a prowadzoną przez Hannibala Bugnini, były

zmianami przejściowymi poczynionymi w perspektywie Novus Ordo Missae z

1969 roku. Konsekwentnie Instytut odrzuca jakiekolwiek zmiany poczynione

z sugestii wspomnianej komisji, nawet jeśli były promulgowane przez

papieża Piusa XII. Instytut utrzymuje, że – choć te zmiany zostały

właściwie promulgowane przez papieża – ich akceptacja w świetle zmian II

soboru watykańskiego byłaby szkodliwa dla utrzymania celu Instytutu, to

jest zachowania tradycyjnej liturgii rzymskiej. Niemniej jednak Instytut

nie traktuje zmian liturgicznych dokonanych za panowania Piusa XII jako

niekatolickich czy grzesznych, jeśli są uczęszczane, lecz raczej jako

preludium do ostatecznych zmian II soboru watykańskiego, do których obu

przyznaje się Hannibal Bugnini.
Członkowie Instytutu rzymskokatolickiego stosują się wyłącznie do Mszału

rzymskiego św. Piusa V, Brewiarza rzymskiego św. Piusa V, wraz z

dodatkami i reformami dokonanymi do roku 1948 włącznie. Członkowie

Instytutu stosują się do Pontyfikału rzymskiego papieża Benedykta XIV i

Leona XIII oraz do Rytuału rzymskiego promulgowanego przez papieża

Benedykta XIV.
Instytut akceptuje wszystkie kanonizacje dokonane do dnia 9-tego

października 1958 roku i odrzuca jako nieważne jakiekolwiek próby

kanonizacyjne dokonane po tym dniu.
Instytut akceptuje każde święto w kalendarzu powszechnym ustanowione do

dnia 31-ego grudnia 1954 roku, a odrzuca jakiekolwiek ustanowione

później.
Instytut odrzuca zreformowany ryt Wielkiego Tygodnia promulgowany w 1955

roku, włączając w to wcześniejsze reformy dozwolone w roku 1951.
Instytut akceptuje wszystkie zmiany w poście eucharystycznym dokonane

przez papieża Piusa XII.
Członkowie Instytutu nie mogą używać gotyckich ornatów. Będą za to

używać ornatów wyłącznie rzymskich, francuskich, niemieckich i

hiszpańskich. Renesansowe ornaty w stylu św. Filipa są dozwolone.
Członkowie Instytutu podczas czytania lub cytowania Pisma świętego po

angielsku będą używać jedynie tłumaczenia w wersji Douay-Rheims. Podczas

czytania lub cytowania Pisma świętego po łacinie będą używać jedynie

tłumaczenia w wersji Wulgaty klementyńskiej.
Instytut odrzuca tłumaczenie psalmów promulgowane dla opcjonalnego

użytku przez papieża Piusa XII w 1945 roku.
Członkowie Instytutu odrzucają sprawowanie tak zwanej Mszy dialogowanej.
Biskupi i księża Instytutu będą zachowywać rubryki Mszału dotyczące

wspominania imienia papieża i biskupa podczas wakatu ich stolic.
Członkom Instytutu nie wolno odprawiać Mszy ani odprawiać publicznych

czy prywatnych nabożeństw w kościele czy kaplicy zwykle używanej do

odprawiania liturgii novus ordo. Cześć relikwii i świętych obrazów w

tych kościołach czy kaplicach jest dozwolona.
Członkom Instytutu nie wolno okazywać żadnego znaku czci wobec tego, co

udaje przenajświętszy Sakrament w kościołach czy na ołtarzach novus

ordo.
Członkowie Instytutu będą dostosowywać wszystkie ceremonie i ryty

liturgiczne do instrukcji znalezionych w “Rubricae generales” Mszału i

Brewiarza rzymskiego, w Ceremoniale Episcoporum, w Rituale Romanum, a

także w zaaprobowanych książkach tradycyjnych rubrycystów, takich jak

Martinucci, Moretti, Van der Stappen, O’Connell, O’Kane, Le Vavasseur i

innych zaakceptowanych przez Przełożonego. Zwyczaje lokalne czy narodowe

– zakładając, że wiekowe i niesprzeczne z rubrykami – także powinny być

zachowywane.
Tłum. Dominick Dutton
Źródło: "Most Holy Trinity Seminary Newsletter", kwiecień 2017.
Za: Katolik- Głos Tradycji Katolickiej
Powrót