PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Modlitwa w potrzebach Kraju Głos duszy. Zbiór nabożeństwa katolickiego


Boże, nie według grzechów naszych, nie według nieprawości naszych oddaj
nam; miłosierdziem Twém racz nas pocieszyć. Dopomóż nam, o Boże; w Tobie
zbawienie nasze. Według chwały Imienia Twego, wybaw, nas, Panie; bądź
nam miłościw według dobroci Twojéj.

V. Pokaż nad nami zmiłowanie ojcowskie.

R. A daj nam ocalenie i zbawienie w Tobie.

Boże, który się więcéj dajesz przebłagać szczerym żalem pokutujących,
niżeli się obrażasz przestępstwami grzeszników: ludu Twego do Ciebie
wołającego racz litościwie wysłuchać prośby, a odwróć od nas gniewu
Twojego kary. Prosimy Cię przez Pana naszego, Odkupiciela i Zbawiciela.
Amen.
Psalm XLV.

Bóg nasz ucieczką i mocą: pomocnikiem w uciskach które nalazły nas
bardzo.
Przetoż się bać nie będziem gdy się poruszy ziemia, i przeniosą się góry
w serce morza.
Szumiały i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą Jego.
Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże: poświęcił przybytek swój
najwyższy.
Bóg w Pośrodku jego, nie będzie poruszone: ratuje go Bóg rano na
świtaniu.
Potrwożyli się narodowie i nachyliły się królestwa: dał głos swój i
poruszyła się ziemia.
Pan Zastępów z nami: Bóg Jakóbów obrońcą naszym.
Pójdźcie a oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił cuda na ziemi:
odjąwszy wojny aż do krajów ziemi.
Skruszy łuk i zdruzgocze oręże: i tarcze ogniem popali.
Uspokójcie się, a obaczcie żem ja jest Bóg: będę podwyższon między
narody, i będę podwyższon na ziemi.
Pan Zastępów z nami: Bóg Jakóbów obrońcą naszym.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku i teraz i
t. d.
Modlitwa Powszechna.

Boże przedwieczny, przed którego Wielmożnością drży Niebo i ziemia,
Panie Wszechmogący, litości i miłosierdzia Ojcze, wiem że jestem
najniegodniejszy prosić Cię o łaski i dary, który za Swą mękę bolesną i
śmierć na krzyżu za mnie poniesioną odpłacam się tak pełném
niewdzięczności i pełném grzechów życiem; ale pozwoliłeś, i owszem
rozkazałeś, Panie najdobrotliwszy, którego i miłosierdzie jest nad
wszystkie sprawy Twoje, iżbyśmy Cię prosili, a będzie nam dano; iżbyśmy
szukali, a znajdziemy; rozkazałeś iżbyśmy się między sobą miłowali, jak
Ty nas umiłowałeś. A więc tą miłością od Ciebie nam zostawioną, ducha
mojego posilając i przez nią o łaskę Twą najświętszą błagając i żebrząc,
modlę się Panie, za wszystkich bliźnich moich: aby jako krew Twoja
najdroższa była za wszystkich położona, tak aby też wszystkim dała
zbawienie. Natchnij nas Boże Wszechmogący, pobożności duchem, daj nam w
modlitwie i w dobrych uczynkach zamiłowanie, a wszelkie potrzeby i
prośby nasze racz zaspakajać nie według woli naszéj własnéj, lecz według
Opatrzności Twéj Boskiéj i dla otrzymania łaski Twojéj na Sądzie
strasznym. Prosimy Cię, Panie, daj nam zgodę i jedność, daj nam wierne
naśladowanie Zbawiciela i Odkupiciela naszego i przykładne zachowanie
rozkazań Jego Kościoła. Prosimy cię za więźniów i prześladowanie
znoszących; prosimy Cię za wszystkich wiernych, i za tych którzy Cię o
nic nie proszą i za nic Ci nie dziękują. Prosimy Cię o gorliwość
Kapłanów, o dobry przykład Rządców, o miłość i wiarę małżeństw, o zgodę
rodzin, o szczęśliwe matek rozwiązanie; prosimy Cię o pociechę z dzieci
dla rodziców, o miłość i budujący przykład rodziców i wszystkich
starszych dla dzieci, o opiekę panów dla sług, o wierność i przychylność
sług dla panów; prosimy Cię daj konającym oddanie ducha w Twéj łasce;
nieszczęśliwym męztwo, cierpliwość i nadziei przyszłego szczęścia
obfitość; szczęśliwym pokorę, cichość i pamięć na straszny Sąd Twój; daj
sierotom przychylną opiekę, wdowom ratunek i wsparcie, dobroczyńcom
wdzięczności odpłatę, przyjaciołom stałość, nieprzyjaciołom pojednanie;
daj nieumiejętnym bezpieczeństwo prostoty, umiejętnym bogobojne nauki
użycie; daj chorym uzdrowienie, podróżnym szczęśliwe przybycie,
rozdzielonym pożądane połączenie; daj nam urodzaje, zdrowie i pokój; daj
nam miłość pracy i wytrwałość; daj nam prosimy Cię, Panie
najmiłościwszy, Dobroci nieprzebrana, Królu Nieba i ziemi, Boże w Trójcy
Przenajświętszéj jedyny, iżbyśmy na błogosławieństwo Twoje w tém
doczesném życiu zasłużywszy, weszli w życiu przyszłem do Królestwa Twéj
chwały, przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z
Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki nieskończone. Amen.

Wieczny odpoczynek racz dać, Panie duszom wiernych zmarłych, a światłość
wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryo, Wierzą w Boga.

Za: GŁOS DUSZY. ZBIÓR NABOŻEŃSTWA KATOLICKIEGO, mieszczący w sobie:
Kilka sposobów słuchania Mszy S. Nabożeństwo na Wielki Tydzień,
Nabożeństwo do Trójcy Przenajświętszéj, do Najświętszéj Maryi Panny, do
Świętych Aniołów Bożych, Nowennę o śmierć szczęśliwą, Modlitwy na
główniejsze uroczystóści roczne, oraz Pieśni kościelne. Wydanie nowe
poprawne i pomnożone. Nakładem księgarni pod firmą Józefa Zawadzkiego w
Wilnie. Naumburg. 1868. Str. 839-842.

REIMPRIMATUR.

2. Datum Petropoli, Octobris die 1867 an.

† Josephus Maximilianus Staniewski, Episcopus, m. pr.

N. 1101.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna
pisownia.
Powrót